Eğitim hizmetleri
için sözleşme teklifi

Bu sözleşme, herhangi bir birey için (bundan böyle «Öğrenci» olarak anılacaktır) Müdür Özdemir V. tarafından (bundan sonra «Kurum» olarak anılacaktır) temsil edilen «STUDY-Y.E.S» un resmi teklifidir (kamuya açık teklif).

Özellikle, kamu sözleşmesinin metninin şirketin resmi internet sitesinde yayınlanması (yerleştirilmesi), belirli hizmet türlerini sağlamak amacıyla geniş bir yelpazeye hitap eden şirketin halka arzıdır (teklif) (Kazakistan Cumhuriyeti Medeni Kanununun 395 maddesi).

Bir Öğrencinin bu Sözleşmenin şartlarını kabul etmesi (kabul etmesi), Öğrencinin kendisine sipariş ettiği Hizmetlerin bu Sözleşme tarafından belirlenen şartlara ve koşullara göre ödenmesidir (Kazakistan Cumhuriyeti Medeni Kanununun 396. maddesinin 3. maddesi).


BU TEKLİF SÖZLEŞMESİNDE KULLANILAN TANIMLAR

Bu Teklifte kullanılan şartlar ve tanımlar, bağlamdan kesinlikle aksi belirtilmedikçe veya başka bir şekilde belirlenmedikçe, aşağıdaki anlamlarda kullanılır:

Teklif, bu «Kamu Sözleşmesi-hizmet sunumu ve iş sunumu için teklif" belgesidir»

Teklifin kabul edilmesi, Öğrencinin Sözleşme koşullarının tam ve koşulsuz olarak kabul edilmesidir. Bir teklifin kabulü bir teklif sözleşmesi oluşturur.

Bir teklif sözleşmesi, bir teklifin kabul edilmesinden oluşan hizmet sunumu için Kurum ve Öğrenci arasında yapılan bir sözleşmedir.


1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu Sözleşmenin geçerlilik süresi boyunca "Kurum«, »Öğrenciye« yabancı dil eğitimi için hizmet sunmayı taahhüt eder ve »Öğrenci" bu Hizmetleri ödemeyi taahhüt eder.


2. SÖZLEŞME PROSEDÜRLERİ VE KOŞULLARI

2.1. Hizmetlerin teslim süresi, Öğrenci'nin bilgi düzeyine bağlı olarak belirlenir.

2.2. Yabancı dil kursun tamamını tamamlayan Öğrenci'ye Yabancı Dil Kurs Sertifikası, tamamlamayan Öğrenciye ise Katılım belgesi verilir.


3. TARAFLARIN SORUMLULUĞU

3.1. Kurum, aşağıdakileri üstlenmektedir:

3.1.1. İyi kalitede ve eksiksiz Hizmetler sunmak.

3.1.2. Kurum, Hizmetlerini bu amaçla özel olarak donatılmış sınıflarda, mevcut Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatına göre gerekli tüm kural ve yönetmeliklerine uygun olarak sunmayı taahhüt etmektedir.

3.1.3. Kurum, Öğrenci'nin eğitim programını, onunla yapılan test sonuçlarına uygun olarak tanımlar.

3.1.4. Kurum, Öğrenci'ye çalışma süresi boyunca gerekli öğretim ve metodolojik kitapları ek bir ücret karşılığında sağlamayı taahhüt eder.

3.1.5. Kurum, tüm yabancı dil kursunun yalnızca ilgili profilde çalışma deneyimi olan nitelikli bir öğretim üyesi tarafından gerçekleştirileceğini taahhüt eder.

3.2. Kurum hakları:

3.2.1. Zamanında ödeme talep etme ve SMS bildirimleri gönderme;

3.2.2. Her bir Öğrenci'ye sözlü veya yazılı olarak 2 hafta önceden bildirimde bulunarak öğrenim ücretini değiştirme.

3.2.3. Bu sözleşmenin şartlarını Öğrenci'nin tekrar tekrar veya büyük ölçüde ihlal etmesi durumunda sözleşmenin yerine getirilmesinden feragat etme;

3.2.4. Bir grubun sayısı 3 dinleyiciye kadar inerek dağılması durumunda Kurum, Öğrenci'ye aynı seviyede başka bir gruba yerleştirme ya da bireysel bir eğitim kursuna geçirme ya da ders başına fiyat değişikliğine giderek bir mini gruba katılmasını temin etme.

3.3. Öğrenci aşağıdakileri üstlenmektedir:

3.3.1. Öğretmenlere, çalışanlara ve öğrencilere karşı saygılı olmak.

3.3.2. Öğrenci, Kurum'un mekanlarında düzgün şekilde davranmak ve mülkünü itina ile kullanmak.

3.3.3. Bu Sözleşmenin şartlarına ve Kurum iç kurallarına ve koşullarına uymak.

3.3.4. Müfredata uygun olarak tüm derslere katılmak.

3.3.5. Eğitim programına uygun olarak Hizmetler karşılığının tamamını Kurum'a ödemek.

3.4. Öğrenci hakları:

3.4.1. Hizmetlerinin zamanında ve kaliteli bir şekilde verilmesini Kurum'dan talep etmek.


4. SUNULAN HİZMETLERİN FİYATI, SÜRESİ VE ÖDEMESİ

4.1. Ödeme, 100% ön ödeme şeklinde, Kurum'un banka hesabına,veya nakit para olarak veya kartla yapılır.

4.2. Ödeme, bir ay veya birkaç ay için önden yapılır.

4.3 Üyelik ücreti, derslere katılanların seviyesine ve programına göre belirlenir.

4.4. Öğrenci'nin hatası nedeniyle kaçırılan dersler yanmaktadır. Kurum'a 2 gün önceden bildirimde bulunulan iş gezisi / tatil / ayakta tedavi (bilet / tıbbi sertifika varsa) gibi durumlar, istisna olarak kabul edilmektedir. Başka geçerli nedenler dikkate alınmayacaktır.

4.5. Ders devamsızlığı ve ödeme borçları, Kurum'a, Öğrenci'nin eğitim kurumundan çıkarılarak sözleşmenin feshi için bir temel oluşturur.

4.6. Öğrenci'nin eğitimini erken durdurması ve ödenen derslerin tutarı Kurum hesabında kalması durumunda para iadesi yapılmaz. Geri kalan bu kısmı Kurum nezdinde Hizmetler alarak kullanmak mümkündür.


5. TARAFLARIN SORUMLULUĞU

5.1. Bu sözleşmede öngörülmeyen tarafların sorumluluk tedbirleri, Kazakistan Cumhuriyeti topraklarında yürürlükte olan medeni hukuk normlarına uygun olarak uygulanır.

5.2. Taraflar, ortak faaliyet sürecinde bilinen gizli üretim ve ticari sipariş bilgilerini ifşa etmemeyi taahhüt ederler.

5.3 «Öğrenci» nin reşit olmayan bir kişi olması durumunda, hizmetlerin ödenmesinden sorumlu olan ebeveynin (vasi) sorumluluğundadır.

5.4. Şirket mülkünün bozulması durumunda, "Öğrenci" meydana gelen hasar miktarında tam maddi sorumluluk taşır.

5.5 Öğrenci, fotoğraf ve video materyallerinin sosyal ağlara gönderilmesine izin verir.

5.6 "Öğrenci", ankette belirtilen verilerin toplanmasına ve işlenmesine izin verir (öğrencinin (ebeveyn/vasinin) adı, iletişim bilgileri, kişisel kimlik bilgileri). "Kurum«, »Öğrenci" verilerinin gizliliğini garanti eder.


6. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

6.1. Bu sözleşmenin yerine getirilmesinde ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar mümkün olduğunca taraflar arasındaki müzakereler yoluyla çözülecektir.

6.2. Anlaşmazlıkların taraflarca müzakereler yoluyla çözümlenmemesi durumunda, yasalar tarafından izin verildiği ölçüde duruşma öncesi anlaşmazlıklar çözümü prosedürleri gerçekleştirilerek mahkemeye başvurulur.


7. MÜCBİR SEBEPLER

7.1. Taraflar, söz konusu başarısızlığın mücbir sebeplerin (durdurulamayan koşulların) bir sonucu olması durumunda, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin tamamen veya kısmen yerine getirilmemesi için sorumluluktan muaftır.

7.2. Mücbir sebeplerle Taraflar, yangın, sel, deprem ve diğer doğal afetler, savaşlar, düşmanlıklar, ayaklanmalar, yönetmeliklerle kısıtlamalar anlamına gelir. Mücbir sebep meydana gelirse, Taraflar mücbir sebep meydana geldiği anda yapılan yükümlülüklere ilişkin karşılıklı anlaşmalar yaparlar.

7.3. Hizmetlerin teslim süresi, mücbir sebep dönemi ve sonuçlarının giderilmesi için otomatik olarak uzatılır. Mücbir sebep döneminde, sınıflar mümkünse çevrimiçi moda aktarılır. Mücbir sebeplerden herhangi biri 1 (Bir) aydan fazla sürerse, Taraflar Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilme sürelerinin uzatılmasına karar vermek için müzakerelerde bulunacaklardır.


8. SON HÜKÜMLER

8.1. Bu sözleşme, hizmetlerin "Kuruma" ödenmesi anından itibaren yürürlüğe girer ve eğitimin tamamı için eğitim organizasyonunun müfredatına uygun olarak geçerlidir. «Öğrenci» eğitiminin kesintiye uğraması durumunda (kesintiler) ve ardından iyileşmesi durumunda, derslerin yeniden başlaması sırasında belirlenen yeni koşullar geçerli olabilir.

8.2. Bu sözleşmeye yapılan tüm değişiklikler ve eklemeler, yalnızca yazılı olarak işlendikleri ve tarafların yetkili temsilcileri tarafından imzalandıkları sürece geçerlidir. Bu sözleşmeye ilişkin başvurular bunun ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır.


9. KURUMUN ŞARTLARI

«Kuruluş»
SP »STUDY-Y.E.S"
Adres: Almatı şehri, 050040, Shashkin Caddesi 3 A
Tel: +7 (702) 225 01 55
Kaspi Bank JSC
IIN 930519450672
BİK CASPKZKA
IIC KZ19722S000002655069 KBE 19

Genel Müdür: Özdemir V.


Made on
Tilda